Regulamin

WPROWADZENIE

Sklep stukpuk.pl oferuje szeroki sortyment materiałów budowlanych w takich grupach produktowych jak: chemia budowlana, zamocowania, narzędzia ręczne, elektronarzędzia i akcesoria, taśmy, folie i membrany, artykuły instalacyjne, artykuły elektryczne, BHP, myjki ciśnieniowe i odkurzacze, ogród oraz materiały budowlane.

Wszystkie ceny podane na stronie są cenami brutto (zawierają 23% podatek VAT). Do ceny prezentowanej należy doliczyć koszty dostawy wg cennika.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Nabywcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Sprzedawca – P4 Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Braniborska 2/10, 53-680 Wrocław, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000369571, o kapitale zakładowym w wysokości  123.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 8982183169 oraz Regon 021386463, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.

Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Nabywcom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: stukpuk.pl

Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.

Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.

Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.

Umowa– obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.

Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

Moje konto– zbiór zasobów i uprawnień w serwisie przypisanych zarejestrowanemu Użytkownikowi.

Moje Konto budowa.stukpuk.pl – zbiór zasad i uprawnień w serwisie przypisanych Użytkownikowi zarejestrowanemu do programu skierowanego do firm

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

Nabywca może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

Podczas dokonywania zamówienia Nabywca jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu dostawy, adresu email oraz telefonu kontaktowego. Dane podawane przez Nabywcę nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

W celu założenia Mojego Konta lub Mojego Konta budowa.stukpuk.pl Użytkownik musi wypełnić w formularzu rejestracyjnym wszystkie pola oznaczone „*”, wyrazić zgodę na treść Regulaminu oraz Polityki prywatności i cookies. W przypadku rejestracji do Mojego Konta budowa.stukpuk.pl dodatkowo Użytkownik deklaruje współprace w ramach programu skierowanego do firm.

Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się do niego podając prawidłowy login i hasło. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki udostępniania przez siebie loginu i hasła osobom trzecim, w szczególności swoim pracownikom i współpracownikom.. W celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji dokonywanych za pośrednictwem Sklepu, Użytkownik powinien stosować się do następujących zasad:

a)     Nie ujawniać logonu i hasła osobom trzecim

b)     Wprowadzać login i hasło w sposób uniemożliwiający innym  ich poznanie

c)     Nie zapisywać hasła

d)     Zmieniać hasło w regularnych odstępach czasu

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania ze Sklepu przez Nabywcę oraz wynikające z tego konsekwencje.

Wykorzystywanie przez Nabywcę nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług). Zabronione jest podejmowanie przez Nabywcę jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Nabywcą.

Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

Nabywca ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.

Zakupów w sklepie mogą dokonywać zarówno Nabywcy zarejestrowani – posiadający Moje Konto lub Moje Konta budowa.stukpuk.pl, jak i  niezarejestrowani – składający zamówienie na jednorazowym formularzy zakupu.

Przed złożeniem zamówienia Nabywca może się zapoznać z każdym produktem, w czym pomocne będą zdjęcia i opisy  dostępne na stronie sklepu.

Przed złożeniem zamówienia, Nabywca umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Nabywcy agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Nabywca może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.

Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Nabywca zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia zawiera formularze składowe, służące do określenia:
a)  adresu dostawy,
b)  sposobu dostawy,
c)  sposobu dokonania płatności za towar/usługę.

W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.

Przed potwierdzeniem  zamówienia Nabywca będzie poproszony o potwierdzenie zapoznania się i akceptacje regulaminu.

Spółka wystawia dokument sprzedaży – fakturę Vat

Zamawiający dokonujący zakupu w Sklepie stukpuk.pl, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez operatora platformy sklepowej, na której funkcjonuje Sklep - wyłącznie w celu wysyłania do niego zapytań dotyczących badania poziomu satysfakcji z zakupów w tym sklepie.

Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Nabywcę Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Nabywcę.

Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Nabywcy informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Nabywcy przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia wraz z numerem zamówienia Nabywcy.

W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa jeśli dotyczyć ona będzie świadczenia ciągłego lub okresowego.

ZAPŁATA CENY

Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.

Na etapie składania zamówienia Nabywca może wybrać jedną z następujących form płatności:
a)  „za pobraniem” – płatność dokonywana jest przy odbiorze przesyłki – wybierając tę metodę Nabywca obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania widocznym podczas składania zamówienia,
b)  płatność przelewem elektronicznym (we wszystkich udostępnionych przez operatora formach, takich jak: przelew, system BLIK, PayPal lub ratalny system sprzedaży) – Transakcje realizowane są za pośrednictwem systemu Przelewy24. Operatorem systemu Przelewy24.pl jest DialCom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513,  więcej o systemie: www.przelewy24.pl,
c)  płatność kartą kredytową. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
d)  płatność przelewem na indywidualny numer konta bankowego Sprzedawcy - przelewając pieniądze bezpośrednio na indywidualny numer rachunku bankowego Sprzedawcy. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów,
e)  gotówką w punkcie odbioru w Bielanach Wrocławskich, ul. Wrocławska 7, jeśli wybraną formą dostawy jest odbiór własny towaru.

Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są oddzielnie.

Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Nabywcę.

Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy konto Sprzedającego), lub pozytywny wynik autoryzacji (w przypadku płatności kartą kredytową i przelewem on-line za pośrednictwem serwisu www.przelewy24.pl).

Nabywcy, którzy założyli konto w serwisie, mają możliwości weryfikacji statusu swojego zamówienia w panelu Moje konto/Moje Konto budowa.stukpuk.pl.

Nabywcy, którzy nie założyli konta w serwisie mogą potwierdzić status zamówienia za pośrednictwem kontaktu telefonicznego lub poczty elektronicznej.

W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu www.przelewy24.pl lub na indywidualny numer konta bankowego Sprzedającego, Nabywca powinien dokonać zapłaty w ciągu 72 godzin od momentu złożenia zamówienia. Jeżeli bank nie potwierdzi zapłaty, po 96 godzinach zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

DOSTAWA

Dostawa produktów oferowanych przez Sprzedawcę może nastąpić jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę.

Czas dostawy uzależniony jest od terminu złożenia zamówienia oraz osiągalności poszczególnych produktów. Klient może zażyczyć sobie dostarczenia przesyłki w sobotę, co jest dodatkowo płatne.

Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach internetowych Sklepu. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w Sklepie. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Nabywca zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora Sklepu.

Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską lub innym przewoźnikiem. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Nabywcę.

W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Nabywca jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu. O ile to możliwe, Nabywca otrzyma informacje na temat numeru listu przewozowego i będzie miał możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez strony internetowe dostawców usług transportowych. Dostawa jest zwykle realizowana przez dostawcę w czasie 1-4 dni roboczych. W przypadku odstępstw Nabywca jest informowany o dłuższym czasie dostawy.

Nabywca jest zobligowany do dokonania sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) w celu sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem. W przypadku wystąpienia w/w nieprawidłowości Nabywca jest zobligowany do zażądania od podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.)   sporządzenia protokołu szkody, w którym powinno się odnotować informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na opakowaniu, o zabezpieczeniu przesyłki zarówno na zewnątrz (folia, taśma firmowa) jak i wewnątrz opakowania (karton, wypełnienie)oraz informacje o rodzaju uszkodzeń (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone); zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić Sprzedawcy.

Nabywca ma możliwość podania podczas składania zamówienia innego adresu dostawy niż zarejestrowany.

Koszt dostawy zależny jest od wartości zamówienia, formy płatności i gabarytów zamówienia. Koszt dostawy jest ponoszony przez Nabywcę. Informacja o koszcie dostawy zostanie podana na etapie składania zamówienia, po wybraniu przez Nabywcę sposobu dostawy. Możliwe są następujące sposoby dostawy:
a)  odbiór własny w punkcie odbioru w Bielanach Wrocławskich, ul. Wrocławska 7,
b)  przesyłka kurierska,
c)  przesyłka paletowa,
d)  odbiór we wskazanym paczkomacie.

Opłata związana z dostawą zostanie doliczona do wartości całego zamówienia.

Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

P4 Solutions Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Nabywcy będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego. 

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Nabywcy gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na kontakt@stukpuk.pl. P4 Solutions Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną. 

P4 Solutions Sp. z o.o. nie jest producentem dostępnych w Sklepie internetowym Towarów. Niektórzy producenci udzielają dodatkowych gwarancji na produkowane przez siebie produkty. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Nabywca może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. 

P4 Solutions Sp. z o.o. podejmuje niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Użytkownik może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Braniborska 2/10, 53-680 Wrocław lub mailowo pod adres kontakt@stukpuk.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym  Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
- P4 Solutions Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I JEJ WYPOWIEDZENIE

Prawo odstąpienia od umowy

Nabywca ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny: 

a)   W przypadku sprzedaży jednego towaru termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Nabywca wszedł  w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Nabywcę weszła w posiadanie rzeczy.

b)   W przypadku zakupu wielu towarów, które są dostarczane osobno termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Nabywca wszedł  w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Nabywcę weszła w posiadanie ostatniej rzeczy.

c)   W przypadku zakupu towarów, które są dostarczane partiami lub w częściach termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Nabywca wszedł  w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Nabywcę weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

d)   W przypadku umowy podlegającej regularnemu dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Nabywca wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Nabywcę weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Nabywca musi poinformować Sprzedwacę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia:

a)   drogą telefoniczną pod numerem 71 750 60 06.

b)   e-mailem: kontakt@stukpuk.pl

c)   pocztą tradycyjną na adres: P4 Solutions Sp. z o.o., ul. Braniborska 2/10, 53-680 Wrocław

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Nabywca wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Nabywcy wszystkie otrzymane od  niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Nabywcę  sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Nabywcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Nabywcy o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Nabywcę w pierwotnej transakcji, chyba że Nabywca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.  W każdym przypadku Nabywca nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Sprzedawca możem wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Rzecz powinna być odesłana lub przekazana Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym został on poinformowany o odstąpieniu od umowy na adres  P4 Solutions Sp. z o.o., ul. Wrocławska 7, 55-040 Bielany Wrocławskie. Termin jest zachowany, jeżeli  rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni.

Nabywca odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

PRZERWY TECHNICZNE

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

W przypadku zawierania Umowy po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2016-12-22

 

 

  • Najczęściej oglądane
  • Nowości
  • Random