Po zakupie

Reklamacje

a) Postanowienia ogólne:

- P4 Solutions Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

- Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na kontakt@stukpuk.pl. P4 Solutions Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za nieuzasadnioną.

- P4 Solutions Sp. z o.o. nie jest producentem dostępnych w sklepie internetowym towarów. Niektórzy producenci udzielają dodatkowych gwarancji na produkowane przez siebie artykuły. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

b) Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

- P4 Solutions Sp. z o.o. podejmuje niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć, jak najszybciej, wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

- Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić P4 Solutions Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

- Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: P4 Solutions Sp. z o.o., Sklep Internetowy StukPuk.pl, ul. Wrocławska 7, 55-040 Bielany Wrocławskie lub mailowo pod adres kontakt@stukpuk.pl.

- W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

- P4 Solutions Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za nieuzasadnioną.

Odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie i prawo odstąpienia od umowy

Każdy klient prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny:

a) przypadku sprzedaży jednej sztuki towaru, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie zamówionego artykułu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie artykułu.

b) w przypadku zakupu wielu towarów, które są dostarczane osobno termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej sztuki zamówionego towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej sztuki zamówionego towaru.

c) w przypadku zakupu towarów, które są dostarczane partiami lub w częściach termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

d) w przypadku umowy podlegającej regularnemu dostarczaniu zamówień przez czas oznaczony termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

Aby odstąpić od umowy klient powinien skontaktować się ze sklepem drogą telefoniczną pod numerem 71 750 60 06 lub przesłać oświadczenie na adres mailowy: kontakt@stukpuk.pl. Odstąpienie od umowy można wysłać też pocztą na adres:
P4 Solutions Sp. z o.o.,
Sklep Internetowy StukPuk.pl
ul. Wrocławska 7
55-040 Bielany Wrocławskie

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócone zostaną wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia przesyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostawy), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności zostanie wykonany tą samą drogą co pierwotna płatność, chyba że klient wyrazi chęć zmiany sposobu realizacji. W każdym przypadku zwrot nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.

Odesłanie lub osobiste przekazanie zamówionego towaru, powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym nastąpiło odstąpienie od umowy.

Klient odpowiada za ewentualne zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z przedmiotu w nie zalecany przez producenta sposób.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

-umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

-umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. kable cięte na wymiar);

-umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

-umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

-umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

-umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.

-umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

-umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

-umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

-umowy zawartej na aukcji publicznej.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
P4 Solutions Sp. z o.o.
Sklep Internetowy StukPuk.pl
ul. Wrocławska 7
55-040 Bielany Wrocławskie
kontakt@stukpuk.pl

Informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej rzeczy/następujących rzeczy:

Data zawarcia umowy/odbioru:
Imię i nazwisko konsumenta:
Adres konsumenta:

data i podpis klienta

  • Najczęściej oglądane
  • Nowości